FIVORIAMBE IOMBONANA

VELAKEVITRA

Alakamisy 25 Jolay 2024
02 ora sy sasany tolakandro
Lapan’ny Akademia Malagasy, Tsimbazaza

Lahadinika:

— Atoa. RAFOLO ANDRIANAIVOARIVONY. Archéologie et bâtis funéraires à Antananarivo. Étude de cas. (Essai d’un discours des vivants sur les morts et d’un discours des morts aux vivants).

Les peintures rupestres dans les grottes archéologiques de Madagascar.

RADIMILAHY Marie de Chantal, TANAMBELO Rasolondrainy Reinaldo

250 Zara raha misy 400 km manasaraka an’i Madagasikara amin’ny Kaontinanta Afrika izay nahitana sary hosodoko sy sary sokitra amin’ny rindrimbato maro tamin’ny vanimpotoanan’ny fahagolantany elabe. Tsy mba nanaovana fanadihadiana mitohy loatra ny toeramponenana misy sary hosodoko amin’ny rindrimbato hatramin’ny taona 2010 teto Madagasikara. Noheverina mantsy fa tsy afaka miampita ny Lakandranon’i Mozambika ireo Afrikanina tany aloha tany, antony tsy nampiraika firy tamin’io endrika fikarohana mikasika ny lasa io. Ny fahitana ireo toerana mirakitra sary hosodoko nanomboka tamin’ny 2010 no nanova io fomba fijery io, indrindra koa moa fa ny valin’ny fikarohana paleontolojika sy arkeolojika dia nahitana fa efa nanomboka 4500 ka hatramin’ny 6000 taona talohan’izao vanimpotoana hiainantsika izao no nisy olona teto amin’ny Nosy. Vitsy dia vitsy ireo toerana misy sary hosodoko amin’ny rindrimbato no resahina. Ity velankevitra anio ity dia hiresaka indrindra ireo fanontaniana mikasika ny fikarohana ny sary hosodoko amin’ny rindrimbato eto Madagasikara.

Tenizaha:

28/03/2024


L’EGLISE CATHOLIQUE, PARTENAIRE POUR LE FONCTIONNEMENT RATIONNEL D’UN ETAT SOUVERAIN.

RAMANANDRAIBE Jean-Louis, RAZAFIARIJAONA Jules, RATONGAVAO Charles Raymond

129 Ny Eglizy katolika sy ny Fanjakana dia sehatra roa lehibe manana ny maha-izy azy eo amin’ny fiarahamonina. Izy ireo dia samy miezaka hitondra ny anjara birikiny hanasoa ny fiarahamonina na dia tsy mitovy ny sata mifehy azy avy. Ny Fanjakana moa dia miantsoroka ny raharaha ara-nofo fa ny Eglizy kosa dia mikirakira ny ara-panahy. Izany fahasamihafana izany dia mety miteraka tsy fifampitokisana na fifandonana eo amin’ny fifandraisana. Satria etsy an-daniny, ny Eglizy te-hanery ny Fanjakana handray ny foto-pampianarany ary etsy akilany kosa, ny Fanjakana dia mitaky ny fahaleovan-tenany tanteraka mba hahafahany manao ny asa aman-daharahany an-kalalahana. Toy izany ny fipetraky ny olana eo amin’ny fifandraisan’izy ireo.Mba hamahana ity olana mifanipaka ity dia mitondra vahaolana mikasika ny fifandraisana eo amin’ny roa tonta ny fomba fijery malagasy araka ny hita taratra ao amin’ny Fanambarana maro nataon’ireo Eveka izay manindrahindra ny maha-zava-dehibe ny soa iombonana, ny zon’olombelona, ny fahamarinana sy ny fiadanana, ny fampivoarana ny maha-olona feno ny olona. Tsy nataony ambany lanja ihany koa ny fanandratana ny soatoavina maha-malagasy, toy ny fihavanana sy ny fanahy maha-olona, sns. Koa amin’izany dia asongadin’ny Eveka manokana ny fahavononany amin’ny fandaisana anjara mavitrika ho fandaminana ny raharaham-piaraha-monina. Fiaraha-miasa atao an-tsitrapo no takiana amin’izany.Raha ilaina anefa, ny Eglizy dia mijoro ho arofanina ara-moraly manoloana ny Fanjakana satria ny Fanjakana no tompom-pahefana. Na izany aza dia tokony ho hainy ny manararaotra ity endri-piaraha-miasa ity satria manampy azy hahavita tsara ny adidy aman’andraikiny ara-pomba mendrika. Toy izany ny endrika Fanjakana lahika ilaina satria mahay misolotena ny vahoaka masi-mandidy sy tompon’ny fanapahan-kevitra. Ny fomba fiasa apetraka ho fanatanterahana ny fandalinana atao eto dia ny fahaizana mijery ny zava-niseho ara-piarahamonina sy ara-politika araka ny hita ao amin’ny tantaram-pirenena sy ny fampitahana ny andraikitr’ireo sehatra roa ireo manoloana izany. Ny vokatra andrasana dia ny fahaizan’ireosehatra roa lehibe ireomiara-miasa mba hampandeha tsara ny asa sahanin’ny Fanjakana izay manana ny fiandrianany mba ho fanasoavana ny fiarahamonina. Mba ho mari-pototra ny asam-pikarohana ataontsika dia ferana fa ny zava-nitranga tao anatin’ny 50 taonan’ny fahaleovan-tena (1960-2010) no iompanan’ny fandalinana.

Tenizaha:Fanjakana lahika, Eglizy, Fanjakana, fiandrianam-pirenena

09/02/2023